• 100 jaar ervaring!

  • Snel geleverd 1-2 werkdagen

  • Beste advies van specialisten

  • Gratis verzending boven €200

Algemene Voorwaarden - Topa Packaging

ALGEMENE VOORWAARDEN TOPA PACKAGING BV
Versie: 18-08-2017

1. Algemeen
1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, verkoop, levering en betaling
welke zijn gesloten tussen Topa Packaging BV (hierna te noemen: Topa), gevestigd in 2550 Kontich, Blauwesteenstraat 110, Unit M,
met ondernemingsnummer BE0631.970.242 en haar cliënten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, in het bijzonder
de algemene voorwaarden van de cliënten.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst
2.1 Over acceptatie van offertes en opdrachten beslist de directie van Topa. De door agenten en/of personeel gemaakte afspraken en/of
overeenkomsten zijn pas na een schriftelijke bevestiging door Topa bindend.
2.2 Mondelinge en telefonische overeenkomsten zijn bindend, nadat deze door Topa schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Topa behoudt zich het recht voor, ook bij het niet accepteren van een offerte door een cliënt, aan de cliënt de door Topa gemaakte
voorbereidings-, calculatie-, plannings- en advieskosten in rekening te brengen.
2.4 De bij de offerte behorende bescheiden, zoals tekeningen, afbeeldingen, speciale gegevens over het gewicht en sterkte zijn slechts bij
benadering bindend. Eveneens zijn de aangeboden materiaalkwaliteiten enkel bindend binnen de bestaande gebruikelijke afwijkingen.
De tolerantie in dikte en gramgewicht bedraagt circa 15%. De materiaalsterkte kan circa 15% afwijken van hetgeen geoffreerd is. De toelaatbare maatafwijking bedraagt circa 5%. Bij de beoordeling of een levering deze grenzen overschrijdt, geldt het gemiddelde van het totaal van de geleverde partij. Producten kunnen enigszins afwijken in uitvoering ten opzichte van de catalogusfoto’s of omschrijvingen.
2.5 Bij aanmaak van papier of kunststofverpakkingen is een betrekkelijk gering aantal verkeerde artikelen onvermijdelijk. Een foutpercentage
van 2% van de totale hoeveelheid is gebruikelijk.
2.6 Alle door Topa verstrekte offertes, tekeningen, schema’s, ontwerpen, materiaallijsten, dessins, etc. blijven haar eigendom. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Topa nimmer worden vermenigvuldigd, aan derden getoond of afgegeven worden of bekend gemaakt worden, dan wel gebruikt worden en dienen op eerste verzoek aan Topa te worden geretourneerd.
2.7 Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Bij offertes behoudt Topa zich het recht voor om in geval van stijging van de algemene kosten, zoals loonkosten, prijsstijgingen van de grond- en hulpstoffen en transportkosten, deze gestegen kosten door te berekenen aan haar cliënten, behalve indien uitdrukkelijk schriftelijk tegen vaste prijzen is geoffreerd.
2.8 Onder de geoffreerde prijzen zijn niet begrepen de kosten ten gevolge van gewenste wijzigingen in het ontwerp welke in een later stadium
door de cliënt kenbaar gemaakt worden.
2.9 Alle door Topa genoemde prijzen zijn exclusief BTW en vervoerskosten vanuit het magazijn/de opslagplaats, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.

3. Intellectuele eigendom
3.1 Topa mag alle door haar gemaakte en ontworpen artikelen, inclusief de materialen, vermenigvuldigen en gebruiken voor ieder doel en
ieder gebruik, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Topa behoudt zich het recht voor om haar naam en of merk/kenteken of nummer op ieder geleverd product aan te brengen, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

4. Klantspecifieke goederen
4.1 Bij een nieuwe opdracht voor het leveren van klantspecifieke goederen wordt, indien gewenst, aan de cliënt een correctieproef ter
beoordeling opgestuurd, alvorens het order in opdracht genomen wordt.
4.2 Topa is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de door de cliënt aangeleverde onjuiste gegevens.
4.3 Indien de cliënt afziet van een correctieproef, dan is Topa niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van onjuistheden in de uitvoering
die hadden kunnen worden gecorrigeerd.

5. Bestelling
5.1 Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de klant zich tot de volledige in de bestelling geformuleerde afname. Eventuele annulatie,
geheel of gedeeltelijk, geeft aanleiding tot het van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verschuldigd worden van een
schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 30% van het bedrag van de factuur, onverminderd het recht van Topa om de omvang van
de werkelijke schade te bewijzen en andere rechten van Topa.
5.2 Indien de bestelling klantspecifieke goederen betreft, zal -in afwijking van artikel 5.1- het volledige bedrag van de factuur verschuldigd
zijn, onverminderd het recht van Topa om een hogere schadevergoeding te vorderen.

6. Levering
6.1 Alle door Topa genoemde levertijden zijn onder voorbehoud van het recht van Topa om artikelen en of diensten later of eerder te leveren,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien levering door overmacht niet mogelijk is, heeft Topa het recht om de leveringstijd passend te verlengen, dan wel de overeenkomst
te ontbinden.
6.3 De cliënt mag leveringen welke plaatsvinden voor de door Topa genoemde afleverdatum niet weigeren.
6.4 In het algemeen wordt het order overeenkomstig het bestelde uitgeleverd.
Topa heeft echter het recht om meer of minder te leveren en wel volgens het volgende schema:
-t/m 1000 kg +/- 20%, -1000 tot 2500 kg +/- 15%, -meer dan 2500 kg
+/- 10%. Dit geldt ook indien sprake is van een herlevering. Wordt de levering in gedeelten uitgevoerd, dan kan Topa de tolerantie, zoals
hierboven beschreven, over de verschillende leveringen verdelen.
6.5 De looptijd van afroeporders bedraagt in beginsel een kwart jaar. Bij overschrijding van de looptijd houdt Topa zich het recht voor een
toeslag te berekenen van 10% over de waarde van het restorder voor opslag en rente. In opslag zijnde en gefactureerde goederen zijn voor
rekening en risico van de cliënt met inbegrip van kwaliteitsachteruitgang door tijdsverloop en opslag.

7. Verpakking en vracht
7.1 Topa zal ervoor zorg dragen dat de door haar afgeleverde goederen doelmatig, en op een wijze zoals in de branche gebruikelijk is, zijn
verpakt.
7.2 Indien de goederen per gewicht worden berekend, dan wordt het gewicht bruto voor netto berekend.
7.3 Kistverpakking en speciale verpakking worden afzonderlijk in rekening gebracht bij de cliënt en worden niet teruggenomen door Topa.
7.4 De verzendkosten zijn voor rekening van de cliënt.
7.5 Het transport van de goederen is in alle gevallen voor risico van de cliënt. Topa bepaalt op welke wijze de goederen verzonden worden
en op welke wijze zij verpakt zullen worden. Verlangt de cliënt een andere verzendwijze en/of een andere verpakking, dan zijn de extra
kosten voor haar rekening. Schade ten gevolge van deze wijze van transport en verzending zijn niet voor rekening van Topa.
7.6 Door de cliënt aan Topa toegezonden materiaal, waaronder ook begrepen verpakkingsmateriaal, dient aan Topa franco te worden
toegezonden.

8. Gebreken
8.1 Klachten over een door Topa geleverd product zijn slechts ontvankelijk indien, bij de ontvangst van de goederen op de leveringstaat van
de vervoerder een uitdrukkelijk voorbehoud wordt aangetekend met vermelding van het aantal en van de aard van de beschadigde of ontbrekende
producten en op voorwaarde dat deze klachten binnen de
48u vanaf de dag van de levering schriftelijk aan Topa worden gemeld.
Na deze termijn zullen levering en prijzen worden beschouwd als definitief aanvaard.
8.2 Topa behoudt zich het recht voor klachten met betrekking tot de geleverde producten te beoordelen op het afleveradres.
8.3 Indien Topa oordeelt dat het product in kwestie inderdaad een gebrek vertoont, heeft Topa de keuze tussen terugbetaling van het product
of vervanging van het product.

9. Garantie
9.1 Topa biedt geen garantie op de door haar geleverde producten. Het kan zijn dat op enkele door Topa geleverde goederen een garantieverplichting van de fabrikant rust. In dat geval wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de desbetreffende fabrikanten.
9.2 Indien Topa gehouden is om een geleverd goed te herstellen of te vervangen, en indien het niet mogelijk blijkt om dit goed te vervangen
of te herstellen, dan is Topa gehouden om het onbruikbare goed terug te nemen tegen de gefactureerde prijs.
9.3 Het voorgaande geldt niet indien de reden van het vervangen of het herstellen van het goed te wijten is aan de cliënt.

10. Retourzendingen
Retourzendingen zijn slechts mogelijk na voorafgaand overleg en na uitdrukkelijke acceptatie door Topa. Bij geaccepteerde retourzendingen
worden 25,00 EUR administratiekosten in rekening gebracht alsook de vrachtkosten.

11. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico
11.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Topa totdat alle vorderingen die Topa op zijn cliënt heeft of zal
verkrijgen volledig zijn betaald.
11.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de cliënt is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht
daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De cliënt verplicht zich op eerste verzoek van Topa mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de cliënt uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
11.3 De cliënt is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom
van Topa te bewaren.
11.4 Topa is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de cliënt aanwezig zijn terug te nemen indien de
cliënt in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
Zodra de cliënt niet aan zijn verplichtingen jegens Topa voldoet, is de cliënt gehouden om de geleverde goederen op eerste verzoek en op
diens kosten te retourneren aan Topa. De cliënt zal Topa te allen tijde toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van
de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Topa.
11.5 Voornoemde onder 1 t/m 5 opgenomen bepalingen laten de overige aan Topa toekomende rechten onverlet.
11.6 De risico’s van het verlies, de vernietiging of de beschadiging m.b.t. de verkochte goederen worden integraal gedragen door de cliënt vanaf
het moment dat de verkochte goederen uit de opslagplaats van Topa worden gehaald om te worden getransporteerd.

12. Betalingsvoorwaarden
12.1 De factuur wordt gedateerd op de dag van verzending van de goederen.
12.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
12.3 Indien de factuur niet binnen de gestelde termijn betaald word, is de cliënt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekstelling
gehouden de wettelijke interest vermeerderd met 5% te voldoen aan Topa.
12.4 Ingeval van laattijdige betaling zal Topa, naast de wettelijke interest, een vergoeding verschuldigd zijn van 10% op de hoofdsom ter dekking
van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling. Het voorgaande onverminderd het recht van Topa om een vergoeding te vragen voor de gerechtelijke invorderingskosten die veroorzaakt zijn door de niet-betaling en onverminderd het
recht van Topa om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter zijn veroorzaakt door de niet-betaling.

13. Aansprakelijkheid
13.1 Vorderingen tegen Topa op grond van deze overeenkomst, kunnen uitsluitend worden ingesteld binnen een termijn van 12 maanden
vanaf de datum waarop het feit dat aanleiding heeft gegeven tot de vordering is ontstaan.
13.2 De cliënt zal Topa schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle verliezen ontstaan door de nalatigheid van of niet-naleving van de
overeenkomst door de cliënt.
13.3 Behoudens indien anders bepaald in de overeenkomst, is elke garantie, voorwaarde of aanspraak, uitdrukkelijk of impliciet, wettelijk
of anders, met betrekking tot de bevredigende kwaliteit van de producten of hun geschiktheid voor een welbepaald doel, uitgesloten.
13.4 Niettegenstaande het voorgaande, zal niets in deze voorwaarden de aansprakelijkheid van partijen op grond van productaansprakelijkheid
uitsluiten of beperken, behalve wanneer de schade gezamenlijk is veroorzaakt door het defecte product en de fout of nalatigheid van het slachtoffer.
13.5 In ieder geval is de totale aansprakelijkheid van Topa, voor zowel contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag van de geplaatste bestelling, zelfs ingeval van zware fout.
13.6 Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is Topa niet aansprakelijk of gehouden tot vergoeding van immateriële,
indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) omzetverlies, winstderving, verlies van kansen, inkomstenderving, verlies van cliënteel of goodwill, een verhoging van de kosten, administratie- of personeelskosten.

14. Beëindiging
Indien de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, in surseance van betaling verkeert dan wel onder curatele wordt gesteld, kan Topa de overeenkomst per direct buitengerechtelijk ontbinden.

15. Geschillen
Alle geschillen zullen worden beslecht naar Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

16. Algemeen
16.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (of een deel ervan) ongeldig zou worden verklaard, zal dit de geldigheid van de
andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen
om de ongeldige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van
de partijen.
16.2 Topa is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot het nakomen van enige verbintenis ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt
verstaan: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten haar wil, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: uitputting van de voorraad; vertragingen of uitblijven van leveringen door de leveranciers van Topa; tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen; machinebreuk; elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen; fouten of vertragingen te wijten aan derden.
16.3 Het niet- of het laattijdig uitoefenen van een recht of rechtsmiddel door Topa impliceert geen afstand van dat recht of van dat rechtsmiddel
of van enig ander recht of rechtsmiddel.